Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uikzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Stara Kornica

BUZ.6720.1.2019

Stara Kornica, 29 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stara Kornica
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz Uchwały Nr XI/55/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 6 września 2023 r. do 28 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej https://bip.kornica.org/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie Studium odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Starej Kornicy, Stara Kornica 84a, 08-205 Stara Kornicagodzinie 12:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium.

Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica,
 • w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: gmina@kornica.org lub przez platformę ePUAP: /8jv9fc7e31/SkrytkaESP.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stara Kornica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem Studium, prognozą oddziaływania na środowisko, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu Studium na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@kornica.org lub przez platformę ePUAP: /8jv9fc7e31/SkrytkaESP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica
Kazimierz Hawryluk

Jednocześnie na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Kornica, z adresem i siedzibą Urząd Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica (dalej: Administrator) i są one podawane w celu składania uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą danych osobowych można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica lub na stronie internetowej gminy https://kornica.org/pl/informator/polityka-prywatnosci---rodo.html.
 11. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kpl.net.pl

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony