Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Stara Kornica,  19.10.2021 r.

PF.523.1.2021

Rada Gminy Stara Kornica Uchwałą Nr XIX/119/2012 z dnia 24 września 2012 r. określiła szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zarządzeniem nr 232/2021 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok w terminie od 30.09.2021 do 14.10.2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Gminy Stara Kornica www.kornica.org w zakładce Aktualności. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęła jedna opina do Projektu Programu dot. m in. utworzenia na stronie internetowej zakładki dedykowanej organizacjom pozarządowym, udostępniania w formie użyczenia lokali dla organizacji, umieszczania na zasadach wzajemności graficznego odnośnika (linku) do strony internetowej gminy i organizacji, rozszerzenia katalogu celów szczegółowych Programu współpracy, zwiększenia kwoty przeznaczanej na realizację Programu współpracy.

Ponadto wpłynęła jedna opinia do Projektu Programu po wyznaczonym terminie konsultacji.

Zgodnie z § 9 ust. 1 i ust. 2 uchwały Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

 

Zatwierdził
/-/ Kazimierz Hawryluk
Wójt Gminy Stara Kornica

Powrót na początek strony