Zakończenie I etapu konsultacji społecznych nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Drodzy Mieszańcy, kończymy I etap konsultacji społecznych zrealizowany w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”. Dziękujemy wszystkim za wszelkie formy czynnego włączenia się w różne wydarzenia.

Podczas konsultacji najczęściej powtarzały się postulaty o zwiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; prośby o wprowadzenie stref ograniczających intensywną, uciążliwą zabudowę rolniczą; postulaty o zwiększenie ochrony ujęć wody; wnioski o rozbudowę infrastruktury technicznej; czy postulaty o zwiększenie potencjału turystycznego gminy.

W tej chwili biuro urbanistyczne opracowuje projekt Studium, uwzględniając – w miarę możliwości – opinie zgłoszone w trakcie konsultacji.

W najbliższych miesiącach projekt Studium zostanie przekazany do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Następnie zostanie rozesłany do uzgodnienia i opiniowania do ponad 40-tu instytucji i organów zewnętrznych. Jeżeli instytucje i organy nie wniosą istotnych zmian do projektu, Studium zostanie wyłożone do publicznego wglądu i poddane dyskusji publicznej. W trakcie wyłożenia będzie można składać uwagi do dokumentu. Informacja o terminie wyłożenia zostanie podana m. in. na stronie www gminy i na Facebooku urzędu. Na obecną chwilę przewiduje się, że termin wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu zostanie ustalony na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

Zachęcamy Państwa do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej gminy i w mediach społecznościowych urzędu oraz prosimy o czynny udział w dyskusji publicznej na etapie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Bieżące informacje dostępne są na:

  • stronie internetowej Urzędu Gminy w Starej Kornicy kornica.org, w zakładce „Aktualności” lub „Konsultacje społeczne”
  • oraz w mediach społecznościowych: facebook.com/UrzadGminyStaraKornica

Osoby z niepełnosprawnościami lub potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu z pracownikami urzędu gminy, którzy udzielą wyjaśnień, wskazówek lub informacji w temacie procedury tworzenia nowego Studium.

Grafika przedstawiająca Logo funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

Powrót na początek strony